صفحه اصلی

 

 

 • — -فایل مقاله-383)
  فهرست مطالبچکیده1فصل اول- کلیات پژوهش21-1-بیان مسئله31-2-مقدمه51-3-سوالات پژوهش61-4-فرضیات پژوهش71-5- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش71-6- اهداف پژوهش81-7- روش تحقیق81-8-سازمان بندی تحقیق9فصل دوم- مفاهیم ومبانی مسئولیت مدنی10طرح مطلب11گفتار اول :مسئولیت مدنی122-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی122-1-2- انواع مسئولیت مدنی132-1-2-1- مسئولیت اخلاقی132-1-2-2- مسئولیت حقوقی و انواع آن132-1-2-2-1- مسئولیت قراردادی152-1-2-2-2- مسئولیت قهری162-1-2-2-2-1- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر162-1-2-2-2-2- مسئولیت محض182-1-2-2-2-3- مسئولیت مطلق182-1-3- ارکان مسئولیت مدنی192-1-3-1- وجود ضرر192-1-3-2- ارتکاب فعل زیانبار212-1-3-2-1- فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی222-1-3-2-2- فعل زیان بار در مسئولیت قهری232-1-3-3- رابطه سببیت232-1-4- مبانی نظری مسئولیت مدنی252-1-4-1- نظریه تقصیر252-1-4-2- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی252-1-4-3- نظریه مختلط262-1-4-4- نظریه تضمین حق262-1-5- منابع مسئولیت در فقه و حقوق27گفتار دوم : تقصیر292-2-1- مفهوم تقصیر292-2-2- معیار تقصیر312-2-3- انواع تقصیر32گفتار سوم: فرض تقصیر342-3-1- مفهوم فرض تقصیر342-3-2- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر352-3-3- فرض یا اماره تقصیر36فصل سوم: مبانی وآثار فرض تقصیر38طرح مطلب39گفتار اول :مبانی فرض تقصیر403-1-1- مبانی عام در فرض تقصیر413-1-2- مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن443-1-2-1-مبنای مسئولیت […]
 • —354
  چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.نام و خانوادگی:سیده الهام موسوی  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: تاریخ و امضاء بسمه تعالیدر تاریخ:دانشجوی نقاشی آقای/خانم سیده الهام موسوی از پایاننامه خود دفاع نموده و با نمره 18 بحروف هجده و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.امضاء استاد راهنما فهرست مطالبعنوان .............................................................................................................................................................صفحه TOC o "1-3" h z u فصل اول- کلیات طرحمقدمه PAGEREF _Toc411880403 h 11-1- بیان مسئله PAGEREF _Toc411880404 h 31-2 هدف‌های تحقیق PAGEREF _Toc411880405 h 41-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن PAGEREF _Toc411880406 h 51-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc411880407 h 51-5 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی PAGEREF _Toc411880408 h 81-6 روش تحقیق PAGEREF _Toc411880409 h 81-6-1 تحقیق تاریخی PAGEREF _Toc411880410 h 81-6-2 تحقیق توصیفی PAGEREF _Toc411880411 h 91-6-3 تحقیق تطبیقی PAGEREF […]
 • —d1120
  شکل (3-2) : فرایند به هم مرتبط نمونه گیری، جمع آوری و کد گذاری داده ها برای رسیدن به نظریه 72شکل (4-1) : محیط نرم افزار اطلس تی آی و نحوه ی وارد کردن مدارک و مستندات 90شکل (4-2) : نحوه وارد کردن یادادشت ها در نرم افزار اطلس تی ای 93شکل (4-3) : نمونه ای از کد گذاری اولیه 94شکل (4-4) : تعداد کدهای استخراج شده و نحوه استخراج آنها 98شکل (4-5) : تبدیل کدهای اولیه به مفاهیم 103شکل (4-6) : طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی 104شکل (4-7) : ساختن معیار شبکه ارائه خدمت با استفاده از کدهای مرتبط 108شکل (4-8) : نمای شبکه ای مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی در نرم افزار 114شکل (4-9) : رتبه بندی معیارهای اصلی(خروجی نرم افزار expert Choice) 116شکل (4-10) : نتایج رتبه بندی معیارها (ادغام شده) 116شکل (4-11) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 117شکل (4-12) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار آمادگی الکترونیکی جامعه هدف 117شکل (4-13) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice) 118شکل (4-14) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار بعد امادگی سازمان ارئه دهنده خدمت 118شکل (4-15) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice) 119شکل (4-16) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات 120شکل (4-17) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 120شکل […]
 • user8264.DOCX
   برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: Invalid File Type قیمت: 10000 تومان […]
 • — -فایل مقاله-305)
  علل افسردگی39ویژگی ها و ابعاد تشخیصی اختلال افسردگی43درمان افسردگی43روان درمانی44روان درمانی از دیدگاه های مختلف 47دارو درمانی48شوک درمانی 50شناختی درمانی 50درمان شناختی- رفتاری 51فرایندهای درمان شناختی- رفتاری 56راهبردها و فنون رویکرد شناختی- رفتاری61آموزش مثبت نگری66احساس تنهایی67سبب شناسی احساس تنهایی70احساس تنهایی در بیماری های نوروتیک72خودکارآمدی74تأثیر خودکارآمدی بر سلامت 76عوامل مرتبط با احساس کارآمدی78پیشینه ی پژوهشی79پژوهش های انجام شده در داخل کشور79پژوهش های انجام شده در خارج از کشور82فصل سوم (روش‌شناسی)روش پژوهش87جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری87ابزارهای اندازه گیری87روش اجرای پژوهش89روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها89خلاصهی پروتکل درمانی89فصل چهارم (تجزیه و تحلی داده ها)مقدمه94یافتههای توصیفی و جمعیت شناختی95تحلیل یافتههای پژوهش100فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)مقدمه109بحث و نتیجه گیری111محدودیت ها117پیشنهادهای کاربردی118پیشنهادها پژوهشی118منابع فارسی120منابع انگلیسی124پیوست ها127چکیدهی انگلیسی138فهرست جداولجدول شماره1-4: توزیع نمونه ها به تفکیک جنسیت95جدول شماره2-4: فراوانی مربوط به سطح تحصیلات نمونه ها95جدول شماره3-4: شاخص های توصیفی مربوط به سن افراد نمونه96جدول شماره4-4: فراوانی مربوط به وضعیت تأهل نمونه ها97جدول شماره5-4: شاخص های توصیفی مربوط به شغل97جدول شماره6-4: میانگین اولیه نمرات پیش آزمون و پس آزمون […]
 • –3
  با افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی تعداد عرضه کنندگان بیمه در صنعت ایران افزایش یافته است. شرکت ها در صورتی امکان بقا و رقابت را در بازار را خواهند داشت که بتوانند با بهره گیری از مدیریت استراتژیک هم گام با تغییرات به پاسخ گویی نیاز مشتریان بپردازند. رقابتی که بین شرکت های بیمه پدید آمده و با رشد شرکت های خصوصی، افزایش می یابد. اگر این امر با بهره گیری از مدیریت استراتژیک باشد، سبب ارتقا سطح کیفی صنعت بیمه در ایران می شود. این اقدام رضایت بیشتر مشتریان را به همراه خواهد داشت. به این منظور شرکت های بیمه باید دید صحیحی از نقاط قوت، ضعف و هم چنین فرصت ها وتهدید های خود داشته باشند. زیرا محیطی که شرکت های بیمه در آن فعالیت می کنند، محیط پویایی است. در یک محیط پیچیده و پویا تعداد زیادی از عوامل خارجی با هم ارتباط دارندغفلت از تاثیر عوامل عمومی محیط بر مدیریت برای مدیران به ویژه مدیر سازمان های خدماتی، غیر منطقی است. محیط عمومی مدیریت شامل ابعاد اجتماعی، سیاسی- قانونی، اقتصادی و تکتولوژی است. تغییر در هر یک از این حوزه ها، فرصت ها و گرفتاری های منحصر به فردی را بر مسیر عملیات روزانه سازمان قرار می دهد. در نظر جامعه شناسان، جامعه محصول کشمکش دائم یبین نیرو های ثابت و متغیر است. برای مثال ویژگی های جمعیت شناختی، چشم انداز های آماری ویژگی های جمعیت هستند. بنابراین به عنوان یکی از ابزار های ارزشمند برنامه ریزی مدیران به شمار می […]
 • —193
  73 جدول 4-6 ماتریس اولیه مقایسات زوجی شاخص های تراکنشی ……………………73 جدول 4-7 ماتریس مقایسات نرمال و وزن شاخص های تراکنشی محاسبه شده با روش تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………...76 جدول 4-8 مقدار شاخص تصادفی جهت محاسبه نرخ سازگاری …………………….76 جدول 4-9 بخش‌بندی 347 مشتری بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی به روش SOM ..77 جدول 4-10 بخش‌بندی 346 مشتری بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی به روش SOM.. 77 جدول 4-11 بخش‌بندی 360 مشتری بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی به روش SOM .78 جدول 4-12تعداد بهینه‌ی k در 8 بخش به دست آمده از مرحله‌ی اول ………………79 جدول 4-13 رتبه‌بندی خوشه‌ها بر اساس مجموع متغیرهای استاندارد شده R و F و M وزن‌دار در مدل اول………………………………………………………...84 جدول 4-14 رتبه‌بندی خوشه‌ها‌ی 347 مشتری بر اساس مجموع متغیرهای استاندارد شده R و F و M وزن‌دار ………………………………………………………..85 جدول 4-15 رتبه‌بندی خوشه‌ها‌ی 346 مشتری بر اساس مجموع متغیرهای استاندارد شده R و F و M وزن‌دار ………………………………………………………..87 جدول 4-16 توزیع 346 مشتری در خوشه‌ها و مشخصه‌های جمعیت‌شناختی در مدل دوم..91 جدول 4-17 مرکز خوشه‌های به دست آمده به روش SOM ……………………….92 جدول 4-18رتبه‌بندی خوشه‌ها‌ی 347 مشتری بر اساس مجموع متغیرهای استاندارد شده R و F و M وزن‌دار در مدل سوم ……………………………………………94 جدول 4-19 ارزیابی و مقایسه مدل‌ها با استفاده از شاخص دیویس بولدین و مجموع مربعات95 […]